Toezicht bij BPF Waterbouw

Intern toezicht

Het interne toezicht van BPF Waterbouw gebeurt door de Raad van Toezicht (RvT).

Dit doet de RvT

De RvT heeft “tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, het belanghebbendenorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde”.

Daarnaast moet de RvT zijn goedkeuring geven aan besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

 • het jaarverslag en de jaarrekening;
 • de profielschets voor bestuurders;
 • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; en
 • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.)

Extern toezicht

 • Het externe toezicht van BPF Waterbouw gebeurt door:
 • de Nederlandsche Bank, die een oordeel geeft over de naleving van de Pensioenwet;
 • de Autoriteit Financiële Markten, die toezicht houdt op manier waarop het pensioenfonds omgaat met haar deelnemers;
 • de externe accountant, die een oordeel geeft over de jaarrekening op basis van een beoordeling van de opzet en werking van de door het fonds getroffen beheersmaatregelen. De accountant legt zijn bevindingen voor aan het bestuur door middel van een managementletter en een verklaring bij de jaarrekening;
 • de certificerend actuaris, die de juistheid van de pensioenvoorziening van het fonds, de gehanteerde actuariële grondslagen en de kostendekkende premie beoordeelt. Op basis van deze beoordeling geeft de certificerend actuaris jaarlijks een actuariële verklaring af;
 • de adviserend actuaris, die het bestuur adviseert bij het te voeren financierings indexatie- en pensioenbeleid.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact