Privacy

De bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt in Nederland daarvoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daardoor ontstaan nieuwe privacyrechten en worden bestaande rechten versterkt. In deze privacyverklaring leest u hoe Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna: BPF Waterbouw) de regels toepast.

Het pensioenfonds

BPF Waterbouw is een stichting die namens de sector waterbouw de pensioenregeling uitvoert voor werknemers in deze branche. Voor de uitvoering van de pensioenregeling gebruikt BPF Waterbouw de persoonsgegevens van deelnemers, partners en andere belanghebbenden. Dit zijn gegevens als uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bankgegevens. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Doel gegevensverwerking

Om de pensioenregeling goed uit te voeren, hebben wij gegevens nodig van (ex-)deelnemers, (ex-)partners, kinderen en andere betrokkenen. Het verzamelen en onderhouden van deze gegevens heet gegevensverwerking.

Doelgroep

Wij verwerken gegevens op de contactmomenten met u. Dit zijn gegevens van:
 • (ex-)deelnemers in de pensioenregeling
 • partners en kinderen
 • partijen die het pensioenfonds inhuurt
 • bezoekers van de website
 • telefonisch contact
 • e-mailcontact
Wij registreren ook de gegevens van bestuurders en leden van de fondsorganen en de raad van toezicht.

Basis

Gegevens zijn de basis voor de pensioenadministratie. Het verwerken van deze gegevens is nodig om de pensioenregeling goed uit te voeren. Hierbij volgen wij de wettelijke regels. Voor de verwerking van gegevens gelden de volgende uitgangspunten:
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om de verplicht gestelde pensioenregeling van BPF Waterbouw uit te voeren.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Visma Idella voert de pensioenadministratie uit namens BPF Waterbouw. Met Visma Idella zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Samenstelling gegevens

Wij registeren alleen de benodigde gegevens voor de uitvoering van de pensioenregeling. Hieronder staan de belangrijkste gegevens:
 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer
 • pensioengegevens (dienstverbanden, salaris, gegevens arbeidsongeschiktheid)
 • bankrekeningnummer
 • (ex-)partner en kinderen
 • e-mailadres
 • kopieën legitimatiebewijs

Delen van gegevens

BPF Waterbouw deelt uw gegevens met haar pensioenuitvoerder Visma Idella en moet uw gegevens soms met derden delen om de pensioenregeling goed uit te voeren. Bijvoorbeeld met:
 • toezichthouders
 • overheidsinstanties
 • uitkeringsinstanties
 • deurwaarders en advocaten
 • (voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • controlepartijen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
 • accountants en gecertificeerd actuarissen
 • andere pensioenuitvoerders
Moet het pensioenfonds uw gegevens ook nog met andere partijen delen? Dan gebeurt dat alleen als u ons hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn

BPF Waterbouw bewaart uw gegevens zolang dit voor goede uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Het fonds bewaart ze niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit gebeurt volgens de wettelijke bewaartermijnen. Doordat er langlopende pensioenverplichtingen gelden kan de bewaartermijn een lange periode zijn.

Website

Als u de website van BPF Waterbouw bezoekt, registreren wij uw bezoek door het plaatsen van een cookie. Een cookie maakt het mogelijk u als bezoeker te herkennen en bij te houden wat u in het verleden heeft opgezocht.

Bescherming

BPF Waterbouw beschermt uw persoonsgegevens die pensioenuitvoerder Visma Idellaverwerkt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft volgens de AVG de volgende rechten als het om uw persoonsgegevens gaat:
 • U kunt uw gegevens ter controle inzien. Hiervoor kunt u een overzicht van uw gegevens aanvragen. Aanpassingen geeft u schriftelijk aan het pensioenfonds door, als u kunt aantonen dat die juist zijn.
 • U kunt vragen om uw gegevens te verwijderen. Hiervoor schrijft u een brief met de reden. BPF Waterbouw beoordeelt uw verzoek. U ontvangt een bevestiging als uw gegevens zijn verwijderd.
 • Op uw schriftelijk verzoek geeft BPF Waterbouw uw gegevens aan andere partijen. Het pensioenfonds levert de gegevens namens u direct aan de andere partij. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens bij de andere partij.
 • U kunt in uitzonderlijke persoonlijke situaties schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het bestuur van BPF Waterbouw beoordeelt uw verzoek en stuurt u een beslissing op uw bezwaar.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de juiste verwerking en bescherming van uw gegevens. De contactgegevens van AP staan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een brief naar onderstaand adres of vul het contactformulier in.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
P/a Visma Idella
Klant Contact Center
Postbus 2106,
2400 CC Alphen aan den Rijn

Klachtenprocedure

BPF Waterbouw volgt de AVG-richtlijnen en verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk. Wilt u een klacht indienen over de verwerking of bescherming? Lees dan meer over de klachtenprocedure van BPF Waterbouw.

Deze privacyverklaring is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Doet zich een situatie voor waarbij deze verklaring geen uitsluitsel geeft, dan beoordeelt het bestuur of de door BPF Waterbouw aangewezen persoon de situatie. BPF Waterbouw kan deze verklaring tussentijds actualiseren.