Laag 1
Laag 2
Laag 3

Laag 1 – Welkom bij BPF Waterbouw!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:

 • op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest hier ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

 • Laag 1: uw pensioenregeling in het kort.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op uw AOW-gerechtigde leeftijd. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een Anw-pensioen.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw voor dat deel dat u arbeidsongeschikt bent, zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

U bouwt pensioen op over uw jaarinkomen tot maximaal € 194.771,-. Uw werkgever heeft geen aparte pensioenregeling voor als u meer dan €194.771,- verdient.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of lag uw inkomen onder de € 58.311,00 (de WIA-inkomensgrens in 2021) toen u arbeidsongeschikt werd? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij BPF Waterbouw voor u geregeld.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
1.  AOW: u bouwt dit op via de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Het fonds kent een middelloonregeling. Dat betekent dat het pensioen over het gemiddeld verdiend loon gedurende u diensttijd bij uw werkgever wordt berekend.

U bouwt pensioen op over uw jaarinkomen tot maximaal € 194.771,- (2021). Over het gemaximeerde jaarinkomen bouwt u jaarlijks 0,94% aan pensioen op. Daarnaast bouwt u een pensioenkapitaal op, waarvan u op uw pensioendatum een pensioen gaat inkopen; jaarlijks bouwt u hiervoor 3,0% van uw jaarsalaris op. De opbouw hiervan is wel gemaximeerd en is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen.

De pensioenpremie bedraagt 17,2%. Bij BPF Waterbouw betaalt u zelf de helft van de premie (8,6%) en uw werkgever de andere helft (8,6%). De premie voor het spaarpensioen bedraagt 3,0% van uw jaarinkomen; deze premie betaalt u geheel zelf. U ziet op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt voor uw pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

In onze regeling is het niet mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen op te bouwen.

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen wij waardeoverdracht.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Bespreek dit met het pensioenfonds en uw werkgever.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan, deze keuze kunt u maken 3 maanden voor u met pensioen gaat.

Als u besluit meer of minder uren te gaan werken, dan heeft dit gevolgen voor de opbouw van uw pensioen.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw uiteindelijk pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. Lees meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

U leest hier meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden. In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die niet goed zijn er mogelijke gevolgen voor uw pensioen.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Als we een tekort hebben nemen we indien nodig, één of meer van deze maatregelen:

   • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
   • Uw premie gaat omhoog.
   • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan. In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

BPF Waterbouw maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
Kosten voor de administratie.
Kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en incasso van de premies.
Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde onder bepaalde voorwaarden meenemen naar uw nieuwe fonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Als u gaat trouwen, samenwonen (met notariële akte) of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt, stopt ook uw pensioenopbouw. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft gewoon van u.

Wilt u al uw keuzemogelijkheden zien, bijvoorbeeld eerder met pensioen of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen en AOW u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet hier ook wat u netto krijgt.

Als u met onbetaald verlof gaat. U kúnt dan 100% pensioen blijven opbouwen.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op bpfwaterbouw.nl. Of bel ons op 088 2302304.

Kijk tenminste 1x per jaar hoeveel pensioen u hebt op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw AOW en al uw pensioen dat u opbouwde. U ziet ook wat u netto ontvangt.