Premiegegevens

Hier vindt u de premiegegevens voor 2021 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

De premie voor de reguliere pensioenopbouw bij het Bedrijfstakpensioenfonds bedraagt per 1 januari 2021 17.2% (basisregeling) en 3% (spaarpensioenregeling).

Veel werkgevers hebben voor werknemers die niet onder bovengenoemde CAO’s vallen een contract afgesloten voor vrijwillige deelname in het Bedrijfstakpensioenfonds.

Het premieplichtig loon Bedrijfstakpensioenfonds is als volgt gedefinieerd:

Het loon in de zin van de artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen, vermeerderd, indien en voor zover daar geen vergoeding van de werkgever tegenover staat, met het werknemersdeel van de aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds betaalde premie(s).

Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat het premieplichtig loon Bedrijfstakpensioenfonds ook de grondslag vormt voor de premie Opleidingsfonds Waterbouw.

Bij vrijwillig deelnemerschap in het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt als loon beschouwd het loon dat contractueel met het Bedrijfstakpensioenfonds is overeengekomen.

De doelgroep wordt gevormd door de groep werknemers die:

  • bij werken in Nederland onder de CAO Waterbouw valt of;
  • voor wie door de werkgever een overeenkomst is afgesloten.

Premies

Premieoverzicht 2021
Premieoverzicht 2020
Premieoverzicht 2019
Premieoverzicht 2018
Premieoverzicht 2017

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact